Điều khoản dịch vụ

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
Chào mừng đến với YDUCK. Chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bạn tuân theo các thông báo, điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận này (Thỏa thuận ràng buộc). Chúng tôi đôi khi có thể thay đổi các điều khoản chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi, di chuyển hoặc xóa hoặc có thể thêm các phần vào Trang web của chúng tôi. Mỗi khi bạn muốn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các Điều khoản và Điều kiện này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản áp dụng tại thời điểm đó. YDUCK có quyền thay đổi trang web này và các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Để mua sắm với chúng tôi, bạn cần ít nhất 18 tuổi. Bất kỳ truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web khác cho thấy sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản thì bạn nên ngừng truy cập hoặc sử dụng trang web. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi tiếp tục. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi về thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều kiện hoặc Chính sách bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại www.YDUCK.com 
2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB 
Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin và chi tiết được cung cấp là đúng và tương ứng với thực tế. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc truy cập trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, YDUCK sẽ hạn chế, hủy bỏ, không chuyển nhượng và không cấp quyền để truy cập và sử dụng Trang web bằng cách hiển thị trên trình duyệt internet của bạn chỉ nhằm mục đích mua sắm vật phẩm cá nhân được bán trên Trang web và không cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc sử dụng nào hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được YDUCK cho phép trước. Bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc thu hồi quyền lợi sử dụng dịch vụ của bạn mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua Trang web này bất kỳ Nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào khác: (a) vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào ; (b) mang tính bôi nhọ, đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, khiêu dâm hoặc có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật pháp địa phương hoặc quốc tế; hoặc (c) bao gồm bất kỳ lỗi, vi rút, cửa bẫy, mã Trojan hoặc mã có hại khác.